Privacyverklaring

Veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens

Wij beschouwen het als onze primaire verantwoordelijkheid om de vertrouwelijkheid van de door u verstrekte persoonsgegevens te handhaven en deze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. Daarom hanteren wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid en de modernste veiligheidsnormen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Als privaatrechtelijke onderneming zijn wij onderworpen aan de bepalingen van de Europese verordening inzake gegevensbescherming (de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG). Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de voorschriften inzake gegevensbescherming zowel door ons als door onze externe dienstverleners worden nageleefd.

Definities

De wetgever eist dat persoonsgegevens rechtmatig, te goeder trouw en op een voor de betrokkene begrijpelijke wijze worden verwerkt ("rechtmatigheid, billijkheid, transparantie"). Om dit te garanderen, informeren wij u over de individuele wettelijke definities die ook in deze privacyverklaring worden gebruikt:

 1. persoonsgegevens
  "persoonsgegevens": alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd); als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel, zoals een naam, een identificatienummer, een locatiegegeven, een online-identificatiemiddel of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 2. verwerking
  "Verwerking": elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, wissen of vernietigen van gegevens.
 3. beperking van de verwerking
  "Beperking van de verwerking": het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met het oog op het beperken van de verwerking ervan in de toekomst.
 4. profilering
  "profilering": elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder met het oog op het analyseren of voorspellen van aspecten met betrekking tot de uitvoering van het werk, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsing van die natuurlijke persoon.
 5. pseudonimisering
  "pseudonimisering": de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet kunnen worden herleid tot een specifieke betrokkene zonder dat aanvullende informatie wordt opgenomen, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat de persoonsgegevens niet kunnen worden herleid tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 6. bestandssysteem
  "archiveringssysteem": elke gestructureerde verzameling van persoonsgegevens die volgens specifieke criteria toegankelijk is, ongeacht of deze gecentraliseerd, gedecentraliseerd of georganiseerd is volgens functionele of geografische criteria.
 7. verwerkingsverantwoordelijke
  "verwerkingsverantwoordelijke": een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een andere instantie die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer het doel van en de middelen voor deze verwerking in het recht van de Unie of in het nationale recht zijn vastgesteld, kan worden voorzien in de aanwijzing van de verwerkingsverantwoordelijke of in de specifieke criteria voor zijn of haar aanwijzing overeenkomstig het recht van de Unie of het nationale recht
 8. gegevensverwerker
  "gegevensverwerker": iedere natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die voor rekening van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt
 9. ontvanger
  "ontvanger": elke natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of die persoon al dan niet een derde partij is. De autoriteiten die in het kader van een specifiek onderzoek op grond van het recht van de Unie of het recht van de lidstaten persoonsgegevens kunnen ontvangen, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van deze gegevens door die autoriteiten wordt uitgevoerd met inachtneming van de toepasselijke gegevensbeschermingsregels en met inachtneming van de doeleinden van de verwerking.
 10. derde
  "derde": elke natuurlijke of rechtspersoon, elk openbaar gezag, elke dienst of elk ander orgaan, met uitzondering van de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder het rechtstreekse gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.
 11. toestemming
  Onder "toestemming" van de betrokkene wordt verstaan elke vrijelijk gegeven specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige uiting van zijn of haar wensen in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige bevestigende handeling waarmee de betrokkene zijn of haar instemming met de verwerking van de hem of haar betreffende persoonsgegevens betuigt.

Rechtmatigheid van de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens is alleen rechtmatig als er een wettelijke basis is voor de verwerking. Op grond van artikel 6, lid 1, AVG, kan de rechtsgrondslag voor de verwerking zijn:

 1. a) de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
  b) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
  c) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
  d) de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
  e) de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
  f) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

(1) Hierna informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2) Als u contact met ons opneemt per e-mail, downloadformulier of via een contactformulier, worden de door u opgegeven gegevens (uw e-mailadres, uw naam en telefoonnummer indien van toepassing) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. Wij verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan nadat de opslag niet meer nodig is, of de verwerking wordt beperkt als er wettelijke verplichtingen tot het bewaren van gegevens bestaan.

Verzameling van persoonsgegevens bij het bezoeken van onze website

Wanneer u de website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server stuurt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch gezien noodzakelijk zijn voor de weergave van onze website en om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen (wettelijke basis is Art. 6 lid 1 onder f van de AVG):

- IP-adres
- Datum en tijdstip van het verzoek
- Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
- Inhoud van de aanvraag (concrete pagina)
- Toegangsstatus/HTTP-statuscode
- Hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval
- Website waar het verzoek vandaan komt
- Browser
- Besturingssysteem en zijn interface
- Taal en versie van de browsersoftware.

Gebruik van cookies

(1) Naast de hierboven genoemde gegevens worden er bij het gebruik van onze website cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen in overeenstemming met de browser die u gebruikt en via welke bepaalde informatie naar de site stroomt die de cookie instelt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen overbrengen naar uw computer. Ze dienen om het internetaanbod in zijn geheel gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

(2) Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en de functie hieronder worden toegelicht:

- Tijdelijke cookies (zie a.)
- Permanente cookies (zie b.).

 1. Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Dit omvat met name sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden toegewezen aan de gemeenschappelijke sessie. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit.
 2. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die afhankelijk van de cookie kan variëren. U kunt de cookies te allen tijde verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.
 3. U kunt uw browserinstellingen naar wens configureren en bijvoorbeeld acceptatie van cookies van derden of alle cookies te weigeren. Zogenaamde "third party cookies" zijn cookies die door een derde partij zijn geplaatst, d.w.z. niet door de eigenlijke website waarop u zich op dat moment bevindt. Wij willen u erop wijzen dat u door het deactiveren van cookies mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.
 4. We gebruiken cookies om u te identificeren voor volgende bezoeken als u een account bij ons heeft. Anders zou u voor elk bezoek opnieuw moeten inloggen.
 5. De gebruikte Flash-cookies worden niet door uw browser geregistreerd, maar door uw Flash-plug-in. We gebruiken ook HTML5-opslagobjecten, die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze objecten slaan de vereiste gegevens op ongeacht de browser die u gebruikt en hebben geen automatische vervaldatum. Als u niet wilt dat Flash-cookies worden verwerkt, moet u een bijbehorende add-on installeren, bijvoorbeeld "Better Privacy" voor Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/nl/firefox/) of de Adobe Flash Killer-cookie voor Google Chrome. U kunt het gebruik van HTML5-opslagobjecten voorkomen door uw browser in de privémodus te zetten. We raden u ook aan om uw cookies en browsergeschiedenis regelmatig handmatig te verwijderen.

Andere functies en diensten op onze website

(1) Naast het louter informatieve gebruik van onze website bieden wij verschillende diensten aan waarvan u gebruik kunt maken als u geïnteresseerd bent. Voor dit doel zult u in het algemeen aanvullende persoonsgegevens moeten verstrekken die wij gebruiken om de betreffende dienst te leveren en waarop de bovengenoemde principes voor gegevensverwerking van toepassing zijn.

(2) In sommige gevallen maken we gebruik van externe dienstverleners om uw gegevens te verwerken. Deze zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en in opdracht gegeven, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.

(3) Bovendien kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden doorgeven als wij samen met partners campagnes, prijsvragen, het afsluiten van contracten of soortgelijke diensten aanbieden. U ontvangt hierover meer gedetailleerde informatie wanneer u uw persoonsgegevens verstrekt of in de beschrijving van het aanbod hieronder.

(4) Indien onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zullen wij u informeren over de gevolgen hiervan in de beschrijving van het aanbod.

Ons aanbod is in principe gericht op volwassenen. Personen jonger dan 18 jaar mogen geen persoonsgegevens aan ons doorgeven zonder toestemming van hun ouders of wettelijke voogden.

Rechten van de betrokkene

(1) Intrekking van de toestemming
Indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op een verleende toestemming, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Herroeping van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden tot aan de herroeping.

Om gebruik te maken van het herroepingsrecht kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het e-mailadres info@world-dredgers.nl.

(2) Recht op bevestiging
U heeft het recht om een bevestiging te vragen aan de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U kunt een dergelijke bevestiging te allen tijde aanvragen door een e-mail te sturen naar info@world-dredgers.nl.

(3) Recht op informatie
Indien er persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u te allen tijde informatie opvragen over deze persoonsgegevens en over de volgende informatie:

 1. de doeleinden van de verwerking;
 2. de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 3. de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name in het geval van ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 4. indien mogelijk, de beoogde duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze duur;
 5. het bestaan van een recht van rectificatie of verwijdering van de u betreffende persoonsgegevens of van een recht van verzet tegen of beperking van de verwerking door de verantwoordelijke voor de verwerking;
 6. het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
 7. indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de herkomst ervan;
 8. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, lid 1, en 4, van de AVG, en, ten minste in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking op de betrokkene.

Indien persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie, heeft u het recht om op de hoogte te worden gesteld van de passende waarborgen op grond van artikel 46 van de AVG in verband met de doorgifte. Wij zullen een kopie van de persoonsgegevens die het voorwerp van de verwerking zijn, ter beschikking stellen. Voor eventuele verdere kopieën die u aanvraagt, kunnen wij een redelijke vergoeding in rekening brengen op basis van de administratiekosten. Indien u het verzoek elektronisch indient, wordt de informatie in een elektronisch standaardformaat verstrekt, tenzij de aanvrager anders aangeeft. Het in lid 3 bedoelde recht om een afschrift te ontvangen doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van anderen.

(4) Recht op rectificatie

U heeft het recht om ons te vragen onjuiste persoonsgegevens over u onverwijld te corrigeren of te rectificeren. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft u het recht om te verzoeken om het invullen van onvolledige persoonsgegevens, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

(5) Recht op gegevenswissing ("recht op vergetelheid")

U hebt het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken uw persoonsgegevens onmiddellijk te verwijderen en wij zijn verplicht om de persoonsgegevens onmiddellijk te verwijderen indien een van de volgende redenen van toepassing is:

 1. De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld of anderszins verwerkt.
  b. De betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking was gebaseerd in overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), van de gegevensbeschermingsautoriteit en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
  c. de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG en er zijn geen gerechtvaardigde dwingende redenen voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de AVG.
  d. De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  e. De verwijdering van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.
  f. De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met de diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1, van de AVG.

Indien de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en verplicht is deze overeenkomstig lid 1 te verwijderen, neemt hij redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, om de verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat een betrokkene heeft verzocht om alle koppelingen naar dergelijke persoonsgegevens of kopieën of replicaties van dergelijke persoonsgegevens te verwijderen.

Het recht op gegevenswissing ("recht op vergetelheid") is niet van toepassing voor zover de verwerking noodzakelijk is:

- om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;

- een wettelijke verplichting na te komen waarop de verwerking betrekking heeft krachtens het recht van de Unie of het nationale recht waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen, of een taak uit te voeren die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of ter uitoefening van het officiële gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is toegekend;

- om redenen van algemeen belang in verband met de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3, van de AVG;

- voor archiverings-, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden in het algemeen belang of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de AVG, voor zover de in lid 1 bedoelde wet het bereiken van de doelstellingen van een dergelijke verwerking waarschijnlijk onmogelijk maakt of ernstig schaadt, of

- om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

(6) Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. de juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren
 2. de verwerking is onwettig en de betrokkene weigert de persoonsgegevens te laten verwijderen en verzoekt in plaats daarvan het gebruik van de persoonsgegevens te beperken;
 3. de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene deze nodig heeft om zijn rechten uit te oefenen of te verdedigen; of
 4. de betrokkene overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, zolang nog niet is vastgesteld of de gerechtvaardigde redenen van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Wanneer de verwerking overeenkomstig de bovenstaande voorwaarden is beperkt, worden deze persoonsgegevens, afgezien van het feit dat zij worden opgeslagen, alleen verwerkt met toestemming van de betrokkene of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of op grond van een zwaarwegend algemeen belang van de Unie of van een lidstaat.

Om het recht op beperking van de verwerking uit te oefenen, kan de betrokkene te allen tijde per e-mail contact met ons opnemen via info@world-dredgers.nl.

(7) Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en u heeft het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens werden verstrekt, op voorwaarde dat dit gebeurt:

 1. de verwerking is gebaseerd op een toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG en
 2. de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés.

Bij de uitoefening van het recht op doorgifte van gegevens overeenkomstig lid 1 heeft u het recht, dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke aan de andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden, voor zover dit technisch haalbaar is. De uitoefening van het recht op gegevensoverdracht doet geen afbreuk aan het recht op gegevenswissing ("recht op vergetelheid"). Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die nodig is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het officiële gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is toegekend.

(8) Recht van bezwaar
U heeft het recht om te allen tijde, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op grond van artikel 6, lid 1, onder e of f, van de AVG op u betrekking hebben, met inbegrip van het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen. De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens niet meer, tenzij hij dwingende en gerechtvaardigde redenen voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of tenzij de verwerking bedoeld is om wettelijke aanspraken te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht om u te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op deze marketing, met inbegrip van het opstellen van profielen, voor zover deze betrekking hebben op deze direct marketing. Indien u zich verzet tegen de verwerking voor direct marketing, worden uw persoonsgegevens niet meer voor die doeleinden verwerkt.

In het kader van het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij kunt u, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, uw recht van bezwaar uitoefenen door middel van geautomatiseerde procedés waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

U heeft het recht om op grond van uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden als bedoeld in artikel 89, lid 1, tenzij deze verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

U kunt te allen tijde gebruik maken van het recht om bezwaar te maken door een e-mail te sturen naar info@world-dredgers.nl.

(9) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, met inbegrip van profilering
U heeft het recht om niet onderworpen te worden aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of die u op een vergelijkbare manier in belangrijke mate beïnvloedt. Dit is niet van toepassing indien het besluit wordt genomen:

 1. noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke,
 2. is toegestaan op grond van het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen en dat recht passende maatregelen bevat om de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te waarborgen; of
 3. met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

De verwerkingsverantwoordelijke neemt passende maatregelen om de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te waarborgen, waaronder ten minste het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke de tussenkomst van een persoon te verkrijgen, zijn standpunt kenbaar te maken en het besluit aan te vechten.

De betrokkene kan dit recht te allen tijde uitoefenen door contact met ons op te nemen via e-mail op info@world-dredgers.nl.

(10) Recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit
U heeft het recht om, onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden, een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, in uw standplaats of in de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden, indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens in strijd met deze verordening wordt uitgevoerd.

(11) Recht op een doeltreffende voorziening in rechte
Onverminderd de beschikbare administratieve of buitengerechtelijke beroepsmogelijkheden, met inbegrip van het recht om overeenkomstig artikel 77 van de AVG beroep in te stellen bij een toezichthoudende autoriteit, heeft u recht op een doeltreffende voorziening in rechte indien u van oordeel bent dat uw rechten uit hoofde van deze verordening zijn geschonden als gevolg van de onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens.

Gebruik van Matomo

Op deze website worden gegevens verzameld en opgeslagen met behulp van de webanalysesoftware Matomo (www.matomo.org), een dienst van de aanbieder InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Nieuw-Zeeland, ("Mataomo") op basis van ons legitieme belang bij de statistische analyse van het gebruikersgedrag voor optimaliserings- en marketingdoeleinden in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 letter f AVG. Voor hetzelfde doel kunnen op basis van deze gegevens gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden aangemaakt en geëvalueerd. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van de internetbrowser van de bezoeker. De cookies maken onder andere de herkenning van de internetbrowser mogelijk. De gegevens die met de Matomo-technologie worden verzameld (inclusief uw gepseudonimiseerde IP-adres) worden op onze servers verwerkt.

De informatie die door de cookie in het pseudoniem gebruikersprofiel wordt gegenereerd, wordt niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en wordt niet gecombineerd met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem.

Indien u niet akkoord gaat met de opslag en evaluatie van deze gegevens van uw bezoek, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van deze gegevens door op de muis te klikken. In dit geval wordt een zogenaamde opt-out cookie opgeslagen in uw browser, wat betekent dat Matomo geen sessiegegevens verzamelt. Houd er rekening mee dat de volledige verwijdering van uw cookies betekent dat de opt-out cookie ook wordt verwijderd en mogelijk door u opnieuw moet worden geactiveerd.

Integratie van Google Maps

(1) Op deze website maken we gebruik van het aanbod van Google Maps. Dit stelt ons in staat om interactieve kaarten direct op de website te tonen en maakt het mogelijk om de kaartfunctie gemakkelijk te gebruiken.

(2) Door het bezoeken van de website ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website heeft opgeroepen. Bovendien worden de in § 3 van deze verklaring genoemde gegevens doorgegeven. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt worden toegewezen aan uw profiel op Google, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor de doeleinden van reclame, marktonderzoek en/of vraaggerichte vormgeving van haar website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op behoeften gebaseerde reclame te maken en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

(3) Nadere informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de aanbieder van de plug-in is te vinden in de verklaringen van de aanbieder inzake gegevensbescherming. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten in dit verband en het instellen van mogelijkheden om uw privacy te beschermen: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt ook uw persoonsgegevens in de VS en heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Lettertypen

Deze website gebruikt "fonts.com", een lettertypeservice van Monotype GmbH ("fonts.com"), Werner-Reimers-Straße 2-4, 61352 Bad Homburg, Duitsland ("fonts.com"). Elke keer dat deze website wordt opgeroepen, worden er bestanden van een "fonts.com" server geladen om de teksten in een specifiek lettertype weer te geven. Daarbij kan uw IP-adres naar een "fonts.com"-server worden overgebracht en in het kader van het gebruikelijke serverlogboek worden opgeslagen. De verdere verwerking van deze informatie is de verantwoordelijkheid van "fonts.com". Voor de bijbehorende voorwaarden en instelmogelijkheden wordt verwezen naar de informatie over gegevensbescherming (www.monotype.com/legal/privacy-policy) van "fonts.com".

Informatie over gegevensbescherming voor zakenpartners

Hierbij informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens door World Dredgers BV en uw rechten in dit verband.

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is

World Dregders GmbH & Co. KG
Hafenstrase 4-6
46483 Wesel
Deutschland

Mail: info@world-dredgers.nl

Wij verwerken uw persoonsgegevens, die wij in het kader van zakelijke relaties van u of van derden ontvangen. Dit zijn meestal contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) en - voor zover nodig in het kader van de zakelijke transactie - bank- en betalingsgegevens en andere gegevens die u ons vrijwillig verstrekt in het kader van de verwerking van de contractuele relatie.

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in het kader van de wettelijke bepalingen, in het bijzonder met inachtneming van de bepalingen van de basisverordening inzake gegevensbescherming. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke beginselen en voor de volgende doeleinden:

voor het aangaan, uitvoeren en beëindigen van contractuele relaties (artikel 6, lid 1, onder b) AVG) en voor de algemene communicatie met de handelspartners.

⦁ als gevolg van wettelijke vereisten (artikel 6, lid 1 bis AVG), bijvoorbeeld om te voldoen aan commerciële of fiscale verplichtingen, om te voldoen aan rapportage- of informatieverplichtingen aan de autoriteiten.

Aangezien wij ook de contactgegevens gebruiken van de personen die u als contactpersoon heeft aangewezen, vragen wij u om deze informatie ook door te geven aan de relevante medewerkers binnen uw bedrijf.

Wij geven uw persoonsgegevens door aan autoriteiten/overheidsinstellingen indien dit vereist is op grond van dwingende wettelijke bepalingen.

Wij maken voor de verschillende zakelijke transacties gebruik van externe dienstverleners als loonverwerkers conform art. 28 AVG. Met deze dienstverleners zijn contractuele overeenkomsten voor de verwerking van gegevens gesloten om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde landen.

In de regel worden persoonsgegevens na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen gewist. Op voorwaarde dat de wettelijke bewaartermijnen niet van toepassing zijn op de persoonsgegevens, worden deze gewist wanneer ze niet langer nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden.

U heeft te allen tijde het recht om informatie over uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te verkrijgen, onjuiste gegevens te laten corrigeren of uw toestemming voor gegevensverwerking te wijzigen of in te trekken, ook zonder opgave van redenen, met werking voor de toekomst, om de verwerking van uw persoonsgegevens met werking voor de toekomst te laten beperken, om bezwaar te maken tegen de verwerking met werking voor de toekomst of om verwijdering te eisen. U heeft het recht, onder de voorwaarden van art. 20 AVG, de op u betrekking hebbende persoonsgegevens die in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat zijn opgeslagen, te ontvangen en deze gegevens ongehinderd van ons over te dragen aan een andere verantwoordelijke.

Bovendien kunt u contact met ons opnemen via e-mail op info@world-dredgers.nl. Om mogelijke gevallen van misbruik te voorkomen, kunnen we eisen dat onderzoeken worden voorzien van een handgeschreven handtekening of dat de persoon die het onderzoek doet zich op een andere manier identificeert.